Zásady dobré duše


Pomáhat je lidské. Projekt Dobrá duše není soutěží, ve které vyhrává lepší či rychlejší.
Vyhrává tady každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat i ten, komu se pomoci dostává.


Více informací

Zásady zpracování osobních údajů1.  Úvod a obsah dokumentu

1.1.  V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které společnost HARTMANN - RICO a.s. (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“ anebo „Subjekt údajů“).

1.2. V rámci Naší společnosti máme pověřence na ochranu osobních údajů, jímž je Radovan Fikr, [email protected], +420 724 671 140.

2.  Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje? Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

2.1.  Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

2.1.1.  Kontaktování Naší společnosti

Prostřednictvím e-mailu nebo telefonního hovoru na kontaktní e-mail nebo telefonní číslo dostupné stránkách http://dobra-duse.cz/kontakty.html máte možnost se na nás obrátit se žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Zodpovězení dotazu Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, obsah zprávy [KH1] Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.

Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným dále v 5.1.

2.1.2.  Přihláška pro jednotlivce

Prostřednictvím formuláře na stránkách http://dobra-duse.cz/jednotlivec/prihlaska.html máte možnost uvést své osobní údaje proto, abychom Vás mohli zapojit do projektu a případně i nominovat v rámci soutěže. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Přihlášení do projektu a případná nominace v případě výhry Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mailový kontakt, telefonní číslo, fotografie, podpis, název instituce, adresa instituce, jméno a příjmení zástupce instituce, e-mailový kontakt, telefonní číslo, jména osob, kterým se pomáhá, podpis zástupce instituce Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vás nejsme schopni zařadit do nominace našeho projektu.

Souhlas můžete odvolat postupem uvedených v kapitole 5.1.

2.1.3.  Přihláška pro instituce

Prostřednictvím formuláře na stránkách http://dobra-duse.cz/instituce/prihlaska.html máte možnost uvést své osobní údaje proto, abychom Vás mohli zapsat do projektu a případně nominovat v rámci soutěže. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Přihlášení do projektu a případná nominace v případě výhry Název instituce, adresa instituce, Jméno a příjmení zástupce instituce, telefonní kontakt, e-mailová adresa, podpis, jména a příjmení dobrovolníků Souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu

Uvedení těchto osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vás nejsme schopni zařadit do nominace našeho projektu.

Souhlas můžete odvolat postupem uvedených v kapitole 5.1.

3.  Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:

Účel Doba zpracování
Přihlášení do projektu – jednotlivec i instituce Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek
Zodpovězení dotazu (kontaktování externí agentury) Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek

4.  Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
Osoba zajišťující rozesílání e-mailů Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů s nabídkou našich produktů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu
Dopravce Potřebujeme, aby k Vám zboží někdo dovezl proto je nutné poskytnout dopravci údaje nezbytné pro doručení.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

5.  Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti HARTMANN-RICO, a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška nebo na e-mailové adrese [email protected].

5.1.  Právo na odvolání souhlasu

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu [email protected].

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte Vaše uživatelské nastavení v rámci Vašeho uživatelského profilu.

5.2.  Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

5.3.  Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

5.4.  Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

·  Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

·  Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;

·  odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

·  vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);

·  vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

·  existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

·  Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

5.5.  Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

5.6.  Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

·  zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

·  Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

·  vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

5.7.  Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

5.8.  Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

5.9.  Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz .


Souhlasím, aby společnost HARTMANN - RICO a.s. jako správce osobních údajů zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu.
Další informace ke zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, naleznete zde.